Basa, Kasenian, Jeung Kahirupan Sunda

Ku ayana kamekaran teknologi internet nu ngarambah nepi ka tepis wiring, tetela mawa pangaruh nu kalintang hade kana kahirupan basa Sunda. Sanajan teknologi datangna ti deungeun, tapi lain hartina mareuman basa Sunda. Perkara ieu bisa diimeutan dina sawatara jejaring sosial, saperti facebook. Rea diantarana anu tara asa-asa deui ngawangkong teh ku basa Sunda tur bisa kabaca ku balarea. Malah aya rasa kareueus kana basa Sunda, mangsa bisa ngawangkong ngagunakeun basa indung. Lebah dieu, bisa dicindekeun yen naon rupa anu jolna ti deungeun teh henteu salawasna goreng, malah nu hade oge kacida reana. Kilang kitu, kalintang gumantung kana kumaha carana urang ngamangpaatkeunana pikeun kahadean.
Basa.pdf